Ansökan om understöd från Släktföreningen Tham & Tamm

Vid ansökan om understöd är det viktigt att den sökande lämnar korrekta uppgifter om bankmedel, värdepapper och andra finansiella innehav. Skatteverket granskar utdelningarna från de stiftelser som är inskränkt skatteskyldiga. När Skatteverket anser att understöd har gått till personer som inte är behövande i skattelagstiftningens mening, blir stiftelsen fullt skatteskyldig. I domstolarna godtas inte invändningen att sökanden lämnat felaktig uppgift. Stiftelsens förvaltare anses skyldig att kontrollera uppgifterna så långt det är möljigt.

Understöd ska redovisas som beskattningsbar inkomst i deklarationen. Stiftelsen redovisar understöd till Skatteverket.
Du som är berättigad att söka ur J Maria S lilliecreutz' fond ska bifoga underlag på släktskap i rakt nedstigande led till sjökapten F A Sebastian Tham.
Dessa uppgifter är ett krav för att ansökan ur denna fond ska behandlas. Sökande som söker ur övriga av släktföreningens fonder behöver inte ange vilken fond man söker ur. Släktskap till F A Sebastian ska anges under övriga upplysningar.
Viktigt att veta, ansökan behandlas inte om den är ofullständigt ifylld eller om bilagor/intyg saknas. Om någon av ovanstående nämnda bilagor saknas skriv detta tydligt i ovanstående sammanställning.
Bilagorna ska vara på svenska el. engelska, inget annat språk kommer att hanteras av stipendiekommittén.

Följande bilagor är obligatoriska till ansökan om understöd och ska bifogas ansökan.
Se till att du har dessa underlag digitalt innan du går vidare.
Riktlinjer för tilldelande av understöd - (Ril U)
 • Ekonomiskt understöd delas ut till ekonomiskt behövande utifrån Kronofogdens föreskrifter om förbehållsbelopp.
  • I Släktföreningen Tham och Tamm är förbehållsbeloppet satt i relation till individens samlade förmögenhet både avseende likvida tillgångar och övriga tillgångar som; bostad, bil, båt och så vidare.
  • Om hushållet består av fler myndiga personer än den sökande, kommer även deras ekonomiska situation att påverka ansökan.
  • Om den sökande har vårdnaden om ett eller flera minderåriga barn, kommer särskild hänsyn för dessa att beaktas (även förbehållsbeloppet förändras).
 • Ekonomiskt understöd utgår för att överbrygga ekonomiska besvärligheter men under ett begränsat antal år.
  Begränsningen utgår från Skatteverket bedömning från 2015-01-21 avseende:
  Behövande i ekonomisk mening vid social hjälpverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande – schablonmässig bedömning.
  (Dnr: 131 692718-14/111).
  • I Släktföreningen Tham och Tamm görs bedömningen avseende återkommande understöd vid varje fall. Därav sker ansökan och utbetalningen på årsbasis.
 • För att understödsansökan ska vara giltig ska följande delar vara uppfyllda:
  • Den sökande är behörig enligt riktlinjerna ovan samt följande delar:
   1. Släktskap - födda, ingifta, adopterade eller barn till Tham och Tamm.
 • Ansökan har inkommit under den ansökningsperiod som styrelsen fastställt. Det åligger den sökande att säkerställa aktuella riktlinjer. Dessa publiceras på Släktföreningens hemsida.
 • Ansökan är komplett och innehåller den efterfrågade informationen. Om information saknas eller är felaktig, kan styrelsen avslå ansökan.
Kontaktuppgifter
Tomt eller felaktigt personnummer
Konto för utbetalning

Sökandes släktförhållande som berättigar till bidrag
Övriga bidrag
Hemförhållanden
Referens eller kontaktperson (frivillig uppgift)
Ekonomiska förhållanden
Ansökan behandlas inte om den är ofullständig ifylld eller om bilagor/verifikationer saknas.
Den sökandes inkomster (belopp per år)
Utgifter (belopp per år)


Tillgångar

Skulder

Make/Maka/Sambos inkomster (belopp per år)Utgifter (belopp per år)


Tillgångar

Skulder
Övriga upplysningar och kompletteringar