Ansökan om stipendium från Släktföreningen Tham & Tamm


Vid ansökan om stipendium är det viktigt att den sökande lämnar korrekta uppgifter om avlagda kurser, kommande kurser samt antegningsbesked. Skatteverket granskar utdelningarna från de stiftelser som är inskränkt skatteskyldiga. När skatteverket anser att stipendium har utgått till personer som inte är behövande i skattelagstiftningens mening, blir stiftelsen fullt skatteskyldig. I domstolarna godtas inte invändningen att sökanden lämnat felaktig uppgift. Stiftelsens förvaltare anses skuldig att kontrollera uppgifterna så långt det är möjligt.
Följande bilagor är obligatoriska till ansökan om stipendium och ska bifogas ansökan.
Se till att du har dessa underlag digitalt innan du går vidare.
Riktlinjer för tilldelning av stipendium - (Ril S)
A.
Stipendium utdelas för följande studier:
 1. Akademiskutbildning (högskolepoäng eller utländsk motsvarighet).
 2. Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskolepoäng).
 3. Komvuxutbildning som leder mot högskolebehörighet.
 4. Undantag är gymnasial utbildning på utländsk läroanstalt, under minst ett (1) år med fulltidsstudier och endast vid ett tillfälle.
B.
Stipendium utdelas inte till pensionsavgångna individer, då detta inte är testatorernas intension med stipendierna, utan ska förbereda eller utveckla individer inför eller under arbetslivet.

C.
Stipendium utgår för höst- och vårtermin utifrån två principer; fullt och halvt.
Fullt stipendium (100%) utgår för heltidsstudier på:
 1. Högskola/universitet om 60 högskolepoäng (hp/ECTS) per läsår.
 2. Yrkeshögskola om 200 yrkeshögskolepoäng (yp) per läsår.
Halvt stipendium (50%) utgår för halvtidsstudier på:
 1. Högskola/universitet om 30 högskolepoäng (hp/ECTS) per läsår.
 2. Yrkeshögskola om 100 yrkeshögskolepoäng (yp) per läsår.
Stipendium utgår inte för studier lägre än:
 1. Högskola/universitet om 20 högskolepoäng (hp/ECTS) per läsår.
 2. Yrkeshögskola om 80 yrkeshögskolepoäng (yp) per läsår.

D.
D. Nytt stipendium beviljas under förutsättning att de studier som låg till grunden för tidigare stipendieansökan fullgjorts. Med fullgörande menas att den studerande har examinerats i ämnet eller att studieinsatserna på annat sätt har utvärderats. I den mån studierna inte har fullgjorts kan proportionerligt avdrag göras

E.
För att stipendieansökan ska vara giltig ska följande delar vara uppfyllda:
 • Den sökande är behörig enligt riktlinjerna ovan samt följande delar:
  1. Släktskap - födda, ingifta, adopterade eller barn till Tham och Tamm.
  2. Släktingar i rakt nedstigande led till Fredrik August Sebastian Tham. (Innebär att punkten ovan inte är applicerbar).
 • Ansökan har inkommit under den ansökningsperiod som styrelsen fastställt. Det åligger den sökande att säkerställa aktuella riktlinjer. Dessa publiceras på Släktföreningens hemsida.
 • Ansökan är komplett och innehåller den efterfrågade informationen. Om information saknas eller är felaktig, kan styrelsen avslå ansökan.
 • Bifogade dokument är på svenska alternativt översatt till engelska. Om styrelsen inte kan läsa underlagen, kommer ansökan inte att behandlas
Härmed ansöker jag om stipendium
Kontaktuppgifter
Tomt eller felaktigt personnummer
Ange telefonnummer
Konto för utbetalning
Utbetalningar sker endast till konton utställda på den sökande.

Sökandes släktförhållande som berättigar till stipendie


Ja Nej
Sökandes studieförhållande
Du som söker ska nedan lista lärosätet, utbildningens mål och examinationsår.
Därutöver ska information om kurser/upplägg per termin listas inklusive antalet högskole-/yrkeshögskolepoäng.
Slutligen ska intyg på detta för hela ansökningsperioden (HT och VT) bifogas. De intyg som efterfrågas är underlag från: Ladok, Studera.nu eller studieintyg från det aktuella lärosätet.
En ansökan som saknar de efterfrågade studieintygen ovan kommer inte att behandlas.


Föregående års kurser/program
För de individer som beviljats stipendium de senaste 5 åren ska detta redovisas och resultatintyg bifogas.

Övriga upplysningar